ელექტრონული კომერცია

გადახდის სხვადასხვა პარამეტრები – სადებეტო ბარათები, საკრედიტო ბარათები და ელექტრონული ჩეკები საშუალებით ციფრული გადახდებისთვის.

გჭირდებათ მეტი ინფორმაცია?

გაყიდვა ონლაინ ადვილია, და თქვენი ბიზნესი იზრდება ჩვენი დახმარებით.

Universal Georgian Pay საშუალებას გაძლევთ დაამუშაოთ გადახდები ნებისმიერი გზით, რომელიც გამოიყენება თქვენი ბიზნესისთვის: ვებსაიტის, მობილური აპლიკაციის ან ხელით ოპერაციების საშუალებით. მიიღეთ საკრედიტო ბარათები და დაგეხმარებით გადახდის განხოციელებაში.

ჩვენ ვთავაზობთ API-ს შემმუშავებლებს.

მომხმარებელთა საერთაშორისო გარიგებები მთელ მსოფლიოში მიიღება მარტივად და უპრობლემოდ.

სასარგებლო მოდულები პოპულარული CMS-ებისთვის

OpenCart

OpenCart payment module

Installation

 • Backup your webstore and database
 • Upload the module file opencart-begateway-payment-module.ocmod.zip via Extensions -> Extension Installer
 • Activate the module in payment extensions (Extensions -> Payments)
 • Configure the module settings:
  • Shop Id
  • Shop secret key
  • Payment gateway domain
  • Payment page domain
  • Order statuses for successfuly processed payment and for failed one
  • Enable the module
  • Module mode
  • And optionally setup sort order id if you want to move the payment option higher level in payment method list

Notes

Tested and developed with OpenCart v.2.3.0.2

Troubleshooting

If you hosting service doesn't provide a FTP access, most probably you will have to install the extension before to install the payment module.

Alternatively you can just upload the upload directory content to your opencart installation directory.

Testing

You can use the following information to adjust the payment method in test mode:

 • Shop ID: 361
 • Shop Key: b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment gateway domain: demo-gateway.georgianpay.ge
 • Payment page domain: checkout.georgianpay.ge

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Contributing

Issue pull requests or send feature requests or open a new issue

JoomShopping

Payment module for Joomla 3.x and JoomShopping 4.x

System requirements

The module installation

 1. Download joomshopping-begateway.zip
 2. Go to Joomla's administration panel
 3. Go to extension manager for JoomShopping (arrow #1) go to extension manager
 4. Install the module package
 5. Open file upload dialogue (arrow #1)
 6. Select the module package file saved at the step 1.
 7. Upload and install the module (arrow #2) upload and install plugin

The module configuration

 1. Go to Joomla's administration panel
 2. Go to the panel "Options" of JoomShopping (arrow #1) go to joomshop options
 3. Go to payment methods list (arrow #1) go to payment methods
 4. Press "Edit" button (arrow #1) go to edit payment method form
 5. Configure the module
 6. Open "Config" tab (arrow #1)
 7. Fill the settings form
 8. Save the payment method and close the form (arrow #2)

edit payment method 6. Publish the payment method

 1. Select the payment method in payment methods list (arrow #1)
 2. Publish it (arrow #2) publish payment method

Uninstall the module

 1. Go to Joomla's administration panel
 2. Go to the panel "Options" of JoomShopping (arrow #1) go to joomshop options
 3. Go to payment methods list (arrow #1) go to payment methods
 4. Delete the payment method
 5. Select the payment method in payment methods list (arrow #1)
 6. Delete the payment method (arrow #2) delete payment method
 7. To completly remove the module you have to delete files and folders in your Joomla's directory:
 • components/vendor
 • components/com_jshopping/payments/pm_begateway
 • components/com_jshopping/lang/pm_begateway

Test data

If you setup the module with values as follows:

 • Payment gateway domain demo-gateway.georgianpay.ge
 • Payment page domain checkout.georgianpay.ge
 • Shop Id 361
 • Shop secret key b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Shop public key MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArO7bNKtnJgCn0PJVn2X7QmhjGQ2GNNw412D+NMP4y3Qs69y6i5T/zJBQAHwGKLwAxyGmQ2mMpPZCk4pT9HSIHwHiUVtvdZ/78CX1IQJON/Xf22kMULhquwDZcy3Cp8P4PBBaQZVvm7v1FwaxswyLD6WTWjksRgSH/cAhQzgq6WC4jvfWuFtn9AchPf872zqRHjYfjgageX3uwo9vBRQyXaEZr9dFR+18rUDeeEzOEmEP+kp6/Pvt3ZlhPyYm/wt4/fkk9Miokg/yUPnk3MDU81oSuxAw8EHYjLfF59SWQpQObxMaJR68vVKH32Ombct2ZGyzM7L5Tz3+rkk7C4z9oQIDAQAB
 • Check Enable test mode

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Widget style

Styles that are being used by the widget

Style name
widget
header
headerPrice
headerDescription
headerDescriptionText
headerClose
footer
footerText
footerLink
footerSecurity
main
methodsMenu
methodsMenuText
methodsMenuCard
methodsMenuCardText
methodsMenuList
methodsMenuListMethod
methodsMenuGrid
methodsMenuGridMethod
cardsMenu
cardsMenuText
cardsMenuCard
cardsMenuCardText
card
cardSides
cardFace
cardFaceContent
cardBack
cardBackMagneticLine
cardBackCVC
cardBackCVCText
cardBackCVCInput
cardPoints
cardCustomer
cardCustomerField
cardButton
eripContent
eripTitle
eripOrder
eripOrderTitle
eripOrderNumber
eripBanks
eripBanksTitle
eripQRCode
eripBanksComment
eripBanksLinks
eripBanksBank
eripBanksMore
paymentResult
paymentResultStatus
paymentResultStatusText
paymentResultDetails
paymentResultDetailsText
paymentResultButton
method
methodContent
methodTitle
methodForm
methodButton
methodWaiting
phoneLabel
inputGroup
inputGroupField
inputGroupSelect
stepBack
stepBackText

Customizable CSS properties

The widget supports only properties listed below.

PropertyEqual CSS property
colorcolor
backgroundColorbackground-color
borderborder
borderRadiusborder-radius
fontFamilyfont-family
fontSizefont-size
fontSmoothingfont-smoothing
fontStylefont-style
fontVariantfont-variant
fontWeightfont-weight
lineHeightline-height
letterSpacingletter-spacing
marginmargin
paddingpadding
textAligntext-align
textDecorationtext-decoration
textShadowtext-shadow
textTransformtext-transform

Values of CSS properties may accept values compatible with CSS syntax.

You may use a browser Developer Tools (Inspect element) to know what CSS elements are in use and how they are nested.

Example

header: {
 backgroundColor: '#fff',
 border: 'none'
},
headerPrice: {
 color: '#fff'
},
footer: {
 backgroundColor: '#fff',
 border: 'none'
},
cardButton: {
 backgroundColor: '#26d893',
 border: 'none'
},
methodButton: {
 backgroundColor: '#26d893',
 border: 'none'
},
paymentResultButton: {
 backgroundColor: '#26d893',
 border: 'none'
}
 

Contributing

Issue pull requests or send feature requests.

Shop-Script 7

Shop-Script payment module

Install plugin

 • Backup your webstore and database
 • Download begateway.zip
 • Unpack the archive begateway.zip and upload the begateway directory to the wa-plugins/payment directory of your Shop-Script installation

Add payment method

 • Open shop settings in your Webasyst backend: Shop → Settings → Payment
 • Select beGateway in the drop-down menu Add payment option_

Add payment option

Module configuration

At the payment module configuration:

 • Enter a name of the payment method e.g. Pay by credit or debit card
 • Optionally enter a description of the payment e.g. Visa, Mastercard
 • Select a default transaction type: Payment or Authorization
 • Enter in fields Shop IdShop secret key and Payment page domain values received from your payment processor.

Module configuration

You are done!

Notes

Tested and developed with Shop-Script 6/7/8

Demo credentials

You are free to use the settings to configure the module to process payments with a demo gateway.

 • Shop Id 361
 • Shop secret key b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment page domain checkout.georgianpay.ge

Test card details

 • Card 4200000000000000 to get succesful payment
 • Card 4005550000000019 to get failed payment
 • Card name JOHN DOE
 • Card expiry date 01/30
 • CVC 123

ERIP test service code

 • Use 99999999 to emulate test ERIP payments

Contributing

Issue pull requests or send feature requests.

PrestaShop

PrestaShop payment module

Install module

 • Backup your webstore and database
 • Download begateway.zip
 • Login to your PrestaShop admin area and select the Modules menu
 • Click Add a new module

Add a new module

 • Upload the archive begateway.zip via a module installer

Upload a new module

 • Locate BeGateway in available modules and install it

Install module

Module configuration

At the payment module configuration page:

 • Enter in fields Shop IdShop secret keyCheckout page domain and Gateway page domain values received from your payment processor.
 • Select a default transaction type: Payment or Authorization
 • Disable or enable the module test mode.
 • Enable payment methods you want to accept payments with.

Configure module

You are done!

Notes

Tested and developed with PrestaShop 1.6

Compatible with PrestaShop 1.5

Testing

You can use the following information to adjust the payment method in test mode:

 • Shop ID: 361
 • Shop Key: b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Checkout page domain: checkout.georgianpay.ge
 • Gateway page domain: demo-gateway.georgianpay.ge

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Contributing

Issue pull requests or send feature requests.

Drupal Ubercart

Module payment for Drupal Ubercart

Installation

 • Download module archive and unpack it
 • Put the directory uc_begateway to sites/all/modules
 • Make sure the Drupal module libraries is installed and enabled
 • Download library archive and unpack it
 • Put the beGateway directory to sites/all/libraries
 • Enable the module beGateway in UBERCART - PAYMENT
 • You can find out the module settings there /admin/store/settings/payment
 • Orders list and transactions manager is there /admin/config/uc_begateway/orders

Use the following information to adjust the payment method in test mode:

 • Shop ID: 361
 • Shop Key: b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment gateway domain: demo-gateway.georgianpay.ge
 • Checkout page domain: checkout.georgianpay.ge

Use the following test set to test payment:

 • Card number 4200000000000000
 • Card name John Doe
 • Card month 01 and year 25 to get a successful payment
 • Card month 10 and year 25 to get an unsuccessful payment
 • CVC 123

Notes

Tested and developed with Drupal 7 and PHP 5.3+

VirtueMart

VirtueMart 3 payment module

Installation

 • Backup your webstore and database
 • Download begateway.zip
 • Start up the administrative panel for Joomla (www.yourshop.com/administrator)
 • Choose Extensions->Extension Manager
 • Upload and install the payment module archive via Upload Package File.
 • Choose Extensions->Plugin Manager and find the beGateway plugin and click it.
 • Make sure that its status is set to Enabled and press Save & Close.
 • Open Components->VirtueMart and select the Payment methods.
 • Press New.
 • Configure it
 • set Logotype of the payment method. You can use this one with VISA and MasterCard logotypes or any own one which you have already uploaded via Media Manager to the images/stories/virtuemart/payment folder.
 • set Payment Name to Credit or debit card
 • set Sef Alias to begateway
 • set Payment Description to VISAMasterCard. You are free to put all payment card supported by your acquiring payment agreement.
 • set Published to Yes
 • set Payment Method to beGateway
 • click Save & Close
 • Open the beGateway payment method and go to Configuration. Here you fill in
 • Payment gateway URL, e.g. demo-gateway.begateway.com
 • Payment page URL:, e.g. checkout.begateway.com
 • Transaction type: Authorization or Payment
 • Shop Id, e.g. 361
 • Shop secret key, e.g. b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • click Save & Close
 • Now the module is configured.

Notes

Tested and developed with VirtueMart 3

PHP 5.3+ is required

Test data

If you setup the module with default values, you can use the test data to make a test payment:

 • card number 4200000000000000
 • card name John Doe
 • card expiry month 01 to get a success payment
 • card expiry month 10 to get a failed payment
 • CVC 123

Contributing

Issue pull requests or send feature requests.

Drupal Commerce

Module payment for Drupal Commerce

Installation

 • Download module archive and unpack it
 • Put the directory begateway_payment  to sites/all/modules or use Install new module link in Home → Administration → Modules
 • Enable the BeGateway payment module

Testing

You can use the following information to adjust the payment method in test mode:

 • Shop ID: 361
 • Shop Key: b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment gateway domain: demo-gateway.georgianpay.ge
 • Checkout page domain: checkout.georgianpay.ge

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123
Sitebill

Sitebill payment module

Module install

 • Make Sitebill and database backups
 • Download archive and upload the apps folder from the achive to your Sitebill installation folder.

Module setup

 1. In admin area of Sitebill click Settings and select the tab beGateway

Шаг 1

If the tab is not available, then select Applications in the Sitebill admin area and select beGateway in the appeared drop-down list.

Шаг 1

The tab beGateway will appear in Settings.

 1. Module settings:
 • в Enable beGateway application type 1
 • в Payment method description enter the payment method description. E.g. Pay by credit or debit card
 • в Payment method description. Russian version. E.g. Оплатить с помощью банковской карты VISA, MasterCard
 • в Payment gateway domain. Payment gateway domain of your payment processor.
 • в Payment page domain. Payment page domain of your payment processor.
 • в Shop Id. Your shop id in your payment processor.
 • в Shop secret key. Your shop secret key.
 1. When you complete to edit the settings click Save
 2. Edit the file apps/system/lib/system/user/account.php in your Sitebill installation to add after the code
if ( $this->getConfigValue('apps.paypal.enable') ) {
 require_once (SITEBILL_DOCUMENT_ROOT.'/apps/paypal/admin/admin.php');
 require_once (SITEBILL_DOCUMENT_ROOT.'/apps/paypal/site/site.php');
 $paypal_site = new paypal_site();

 $rs .= $paypal_site->get_pay_button($bill_id, $bill_sum, $bill_payment_sum);
}
 

the code as follows

if ( $this->getConfigValue('apps.begateway.enable') ) {
 require_once (SITEBILL_DOCUMENT_ROOT.'/apps/begateway/admin/admin.php');
 require_once (SITEBILL_DOCUMENT_ROOT.'/apps/begateway/site/site.php');
 $begateway_site = new begateway_site();

 $rs .= $begateway_site->get_pay_button($bill_id, $bill_sum, $bill_payment_sum);
}
 

To disable the Robokassa payment method installed in Sitebill by default, change the code

$rs .= $this->jumpToRobokassa($bill_id);
 

to

# $rs .= $this->jumpToRobokassa($bill_id);
 

Notes

Required PHP 5.3+

Test data

You are free to use the settings to configure the module to process payments with a demo gateway.

 • Shop Id 361
 • Shop secret key b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment gateway domain demo-gateway.georgianpay.ge
 • Payment page domain checkout.georgianpay.ge

Use the test data to make a test payment:

 • card number 4200000000000000
 • card name John Doe
 • card expiry month 01 to get a success payment
 • card expiry month 10 to get a failed payment
 • CVC 123

Contributing

Issue pull requests or send feature requests.

Magento

Payment Module for Magento 2 CE

This is a Payment Module for Magento 2 Community Edition, that gives you the ability to process payments through payment service providers running on beGateway platform.

Requirements

Note: this module has been tested only with Magento 2 Community Edition, it may not work as intended with Magento 2 Enterprise Edition

Installation (composer)

 • Install Composer - Composer Download Instructions

 • Install Payment Module

  $ composer require begateway/magento2-payment-module
   
 • Enable Payment Module

  $ php bin/magento module:enable BeGateway_BeGateway
   
  $ php bin/magento setup:upgrade
   
 • If you are not running your Magento installation in compiled mode, skip to the next step. If you are running in compiled mode, complete this step:

  $ php bin/magento setup:di:compile
   
 • Deploy Magento Static Content (Execute If needed)

  $ php bin/magento setup:static-content:deploy en_GB en_US
   

  To see the full list of ISO-636 language codes, run:

  $ php magento info:language:list 
   

Installation (manual)

 • Download the Payment Module archive, unpack it and upload its contents to a new folder <root>/app/code/BeGateway/BeGateway/ of your Magento 2 installation

 • Install beGateway PHP API Library

  $ composer require begateway/begateway-api-php 4.4.3
   
 • Enable Payment Module

  $ php bin/magento module:enable BeGateway_BeGateway --clear-static-content
   
  $ php bin/magento setup:upgrade
   
 • Deploy Magento Static Content (Execute If needed)

  $ php bin/magento setup:static-content:deploy en_GB en_US
   

  To see the full list of ISO-636 language codes, run:

  $ php magento info:language:list 
   

Configuration

 • Login inside the Admin Panel and go to Stores -> Configuration -> Sales -> Payment Methods
 • If the Payment Module Panel beGateway is not visible in the list of available Payment Methods, go to System -> Cache Management and clear Magento Cache by clicking on Flush Magento Cache
 • Go back to Payment Methods and click the button Configure under the payment method beGateway Checkout to expand the available settings
 • Set Enabled to Yes, set the correct credentials, select your prefered transaction types and additional settings and click Save config

Test data

If you setup the module with default values, you can use the test data to make a test payment:

 • Shop Id 361
 • Shop Secret Key b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Checkout Domain checkout.georgianpay.ge
 • Gateway Domain demo-gateway.georgianpay.ge
 • Enable test mode Yes

Test card details

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123
CS-Cart

Payment Module for CS-Cart

This is a Payment Module for CS-Cart, that gives you the ability to process payments through payment service providers running on beGateway platform.

Requirements

 • CS-Cart 4.5.x+ version

Installation

 1. Download the latest payment module add-on
 2. In the CS-Cart administration panel, go to Add-Ons and install the payment module add-on
 3. In the administration panel, go to Administration → Payment methods
 4. Click the Add payment button on the right.
 5. Enter Credit and debit card into the Name text input field, select BeGateway in the Processor drop-down select box, enter necessary description (for instance: VISA, Mastercard, etc...) and/or surcharge values into the appropriate input fields, upload an image if needed.
 6. Open the Configure tab in the same window in order to view the BeGateway settings section.
 7. Fill in the following fields:
  • Shop ID - your shop Id.
  • Shop key - your secret key that has been set for your shop.
  • Payment page domain - enter payment page domain of your payment service provider
  • Select payments methods to enable during checkout
  • Select a transaction type: payment or authorization
  • Select the module mode: live or test
 8. Click the Save button to save the changes.
 9. Test your setup with test card
 10. Ask your account manager to go your shop to production

Test data

If you setup the module with default values, you can use the test data to make a test payment:

 • Shop ID 361
 • Secret key b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Payment page domain checkout.georgianpay.ge

Test card details

 • Card 4200000000000000 to get succesful payment
 • Card 4005550000000019 to get failed payment
 • Card name JOHN DOE
 • Card expiry date 01/30
 • CVC 123

ERIP test service code

 • Use 99999999 to emulate test ERIP payments
WooCommerce

WooCommerce Payment Gateway

It supports WooCommerce™ Subscriptions

Installation

 • Backup your webstore and database
 • wc-begateway-payment.zip
 • Start up the administrative panel for WordPress (www.yourshop.com/wp-admin/)
 • Choose Plugins → Add New
 • Upload the payment module archive via Upload Plugin.
 • Choose Plugins → Installed Plugins and find the WooCommerce BeGateway Payment Gateway plugin and activate it.

Activate

Setup

Now go to WooCommerce → Settings → Checkout

Setup-1

At the top of the page you will see a link entitled BeGateway – click on that to bring up the setup page. This will bring up a page displaying all the options that you can select to administer the payment module – these are all fairly self-explanatory.

Setup-2

 • set Title e.g. Credit or debit card
 • set Admin Title e.g. beGateway
 • set Description e.g. Visa, Mastercard. You are free to put all payment cards supported by your acquiring payment agreement.
 • Transaction type: Authorization or Payment
 • Check Enable admin capture etc if you want to allow administrators to issue refunds or captures from WooCommerce backend
 • Check Debug Log if you want to log messages between beGateway and WooCommerce

Enter in fields as follows:

 • Shop Id
 • Shop Key
 • Payment gateway domain
 • Payment page domain
 • and etc

values received from your payment processor.

 • click Save changes

Now the module is configured.

Notes

Tested and developed with:

 • Wordress 4.9.5/5.2.4
 • WooCommerce 3.2.x/4.0.x
 • PHP 5.x/7.x

Testing

You can use the following information to adjust the payment method in test mode:

 • Shop ID: 361
 • Shop Key: b8647b68898b084b836474ed8d61ffe117c9a01168d867f24953b776ddcb134d
 • Checkout page domain: checkout.georgianpay.ge

Use the following test card to make successful test payment:

 • Card number: 4200000000000000
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the following test card to make failed test payment:

 • Card number: 4005550000000019
 • Name on card: JOHN DOE
 • Card expiry date: 01/30
 • CVC: 123

Use the guide to test subscription renewal payments.

WHMCS

Payment Gateway for WHMCS

Features

 • Refunds through payment gateway
 • Automatically updates invoice payment status

Installation

Prerequisites

 • Working WHMCS installation (v6.x or above)
 • PHP 5.3 or above

Installation steps

 1. Download the latest release
 2. Unpack it and go to the directory src
 3. Copy/upload the following folder modules to <whmcs dir>.
 4. Go to the WHMCS admin area and go to setup -> payments -> payment gateways.
 5. Click the tab All Payment Gateways
 6. Click beGateway to activate the payment gateway

Test data

If you setup the module with values as follows:

 • Shop Id 361
 • Shop Key
 • Gateway Domain demo-gateway.georgianpay.ge
 • Checkout Domain checkout.georgianpay.ge

Then you can use the test data to make a test payment:

 • card number 4200000000000000
 • card name JOHN DOE
 • card expiry 01/30 to get a success payment
 • card expiry 10/30 to get a failed payment
 • CVC 123